Kwantumcomputing voor juristen

Kwantumcomputing voor juristen

Kwantumcomputing

In dit artikel hebben we het over kwantumcomputing voor advocaten. Wij leggen uit wat kwantumcomputing is, hoe het verschilt van traditionele informatica, wat de voordelen en de toepassingen ervan zijn, en hoe het relevant is voor advocaten.

Wat is kwantumcomputing?

Om uit te leggen wat kwantumcomputing is, is het waarschijnlijk gemakkelijker om eerst uit te leggen wat een kwantumcomputer is. Een kwantumcomputer is een zeer geavanceerde computer die gebruik maakt van de kwantumtoestanden van subatomaire deeltjes om informatie op te slaan (Bing). De definitie op Wikipedia parafraserend, kunnen we kwantumcomputing definiëren als een type berekening dat gebruik maakt van de collectieve eigenschappen van kwantumtoestanden van subatomaire deeltjes, zoals superpositie, interferentie, en verstrengeling, om berekeningen uit te voeren.

Verschillen met traditionele informatica

Wat is het verschil tussen kwantumcomputers en traditionele computers? Traditionele computers werken met bits, die een waarde van één of nul vertegenwoordigen. Kwantumcomputers daarentegen werken met qubits: dat zijn subatomaire deeltjes die gegevens opslaan, en die meerdere eigenschappen hebben. In de klassieke meetkunde heeft een stip geen dimensies. Bits zijn zoals stippen: ofwel zijn er (waar, 1), ofwel zijn ze er niet (onwaar, 0). Vergelijk dat met elektronen rond de kern. Alleen al om ze te lokaliseren heb je drie dimensies nodig. Het eerste grote verschil tussen klassieke en kwantumcomputers ligt dan ook in het feit dat de onderliggende gegevenseenheden drie dimensies hebben, terwijl klassieke computers slechts één aan- of uit-toestand hebben. Dit betekent dat een qubit aanzienlijk meer informatie kan opslaan dan een bit.

Een tweede verschil heeft te maken met de interactie tussen gegevenseenheden. Bits hebben een logische waarde van onwaar of waar, wat betekent dat hun interacties worden geregeld door traditionele Booleaanse logische operatoren: NIET, EN, en OF. De interacties tussen elektronen zijn veel complexer. Hier moet je ook rekening houden met verschijnselen als superpositie, verstrengeling en interferentie. Dit betekent niet alleen dat zij veel meer informatie kunnen integreren, maar ook dat zij veel complexere berekeningen kunnen uitvoeren.

Het derde en laatste grote verschil tussen klassieke en kwantumcomputers heeft te maken met hun efficiëntie. In essentie bestaat elke handeling van een klassieke computer uit het zeer snel aan- en uitschakelen van een elektrische stroom. Dit is een eenrichtingsproces dat niet omkeerbaar is, en het produceert warmte. Kwantumoperatoren daarentegen zijn bi-directioneel, wat betekent dat acties ongedaan kunnen worden gemaakt, en dat de oorspronkelijke toestand van het elektron weer kan worden hersteld. Dit betekent dat zij meer verwerkingsinformatie per operatie hebben, wat op zijn beurt betekent dat zij sneller kunnen werken, en zonder noodzakelijkerwijs de warmte te produceren die traditionele computers genereren.

Dit alles betekent dat kwantumcomputers miljoenen malen krachtiger zullen zijn dan de krachtigste computers van vandaag.

Wat zijn de voordelen van kwantumcomputing?

Het behoeft geen betoog dat kwantumcomputers vele voordelen bieden. Een eerste voordeel hebben we al belicht, namelijk dat ze veel meer informatie tegelijk kunnen verwerken, en ongelooflijk veel sneller zijn dan traditionele computers. Een voorbeeld: eind 2019 slaagde Google’s Sycamore kwantumcomputer erin om in 200 seconden iets te berekenen dat op een traditioneel apparaat millennia zou duren. Met andere woorden, kwantumcomputing kan problemen oplossen die op een traditioneel systeem vrijwel onmogelijk zijn.

Een tweede reeks voordelen heeft te maken met alle dingen waarvoor kwantumcomputers kunnen worden gebruikt. De meeste gebruiksscenario’s die doorgaans worden voorspeld, liggen niet op juridisch gebied. Zij omvatten zaken als het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen, het maken van betere batterijen, het voorspellen van het weer, het selecteren van aandelen, het verwerken van taal, het helpen oplossen van het reizende-verkopers-probleem. (Als een bedrijf meerdere verkopers heeft, hoe kunnen die dan het best geografisch en qua tijd worden ingezet?) Een ander gebruiksvoordeel van kwantumcomputers is de verbeterde beveiliging die zij kunnen bieden. De keerzijde van de medaille is dat degenen die op traditionele apparaten werken een veel zwakkere beveiliging zullen hebben die gemakkelijk door kwantumcomputers kan worden doorbroken. Dit heeft ernstige gevolgen voor momenteel veilige technologieën zoals Blockchain, die niet langer veilig zullen zijn. Kwantumcomputers zullen ook een revolutie teweegbrengen op het gebied van cloud computing, waardoor snellere, vrijwel ogenblikkelijke communicatie mogelijk wordt.

Een laatste reeks voordelen heeft te maken met kunstmatige intelligentie, waar grote doorbraken worden verwacht. Een van de grote problemen waarmee AI wordt geconfronteerd, is dat factoren die gelijktijdig voorkomen niet noodzakelijk een correlatie impliceren, en dat een correlatie niet noodzakelijk een oorzakelijk verband impliceert. Het huidige machineleren wordt steeds beter in het ontdekken van correlaties. Met kwantumcomputing zal AI naar verwachting veel beter zijn in het ontdekken van causaliteit, in plaats van correlatie. Een tweede verwachting is dat Trusted AI centraal zal komen te staan. Met kwantumcomputers zal AI naar verwachting leren om zijn vooroordelen te ontdekken en te neutraliseren, en om uit te leggen waarom het tot bepaalde conclusies is gekomen.

Kwantumcomputing

Hoe zijn kwantumcomputers relevant voor juristen?

Omdat de rekencapaciteit van kwantumcomputers zo enorm veel groter is dan die van traditionele computers, brengen zij een aantal verontrustende mogelijkheden met zich mee. Het eerste gebied waarop dit tot uiting komt, is de cyberveiligheid. Veel van de technologieën die nu als veilig worden beschouwd wanneer ze met traditionele computers worden gebruikt, zullen helemaal niet meer veilig zijn. Een voorbeeld dat al eerder werd genoemd is Blockchain, waar kwantumcomputers in staat zullen zijn om de versleuteling die in Blockchain wordt gebruikt gemakkelijk te breken. De meeste van de huidige verdedigingsmechanismen zullen nutteloos zijn tegen kwantumcomputers. Hierdoor ontstaat een ernstig onevenwicht tussen degenen die toegang hebben tot kwantumcomputers en degenen die dat niet hebben.

Een tweede gebied waarop kwantumcomputers een bedreiging vormen, is de bescherming van de privacy en persoonsgegevens. Grote technologiebedrijven als Google en Facebook beschikken al over een enorme hoeveelheid informatie over mensen. Stelt u zich voor welke informatie zij zouden kunnen verzamelen als zij kwantumcomputers zouden gebruiken. Of denk aan overheidsinstanties met kwantumcomputers die gemakkelijk toegang zouden kunnen krijgen tot elk traditioneel apparaat wanneer ze maar willen. Een auteur wijst er terecht op dat dit in feite alle legitieme klokkenluiders in gevaar zou brengen, omdat hun anonimiteit niet langer zou kunnen worden gegarandeerd.

Er zijn natuurlijk veel gebieden waar kwantumcomputers nuttig kunnen zijn voor juristen. Een eerste gebied waar zij een nuttig instrument zullen zijn is taalverwerking. Kwantumcomputers zullen veel beter zijn in tekstanalyse. Dit geldt ook voor juridische teksten, waar zij naar verwachting in staat zullen zijn de context beter te begrijpen. Zij zullen ook de kwaliteit van juridische vertalingen verbeteren.

Kwantumcomputers zullen ook de manier waarop advocaten werken drastisch veranderen, aangezien zij een revolutie teweeg zullen brengen in de optimalisering van de betrokken processen en workflows. Dit zal niet alleen gelden voor de manier waarop advocatenkantoren worden gerund, maar ook voor de juridische diensten die juristen aanbieden. Kwantumcomputers zullen in staat zijn juridisch onderzoek en papierwerk effectiever te stroomlijnen.

Een verwant gebied waar kwantumcomputers verwacht worden juridische dienstverlening te wijzigen, is dat van geautomatiseerd juridisch advies en geautomatiseerde juridische dienstverlening. Kwantumcomputers zullen slimmer worden dan de slimste advocaten. Dit zal aanleiding geven tot enorme vooruitgang op het gebied van computationeel recht, waarbij, waar mogelijk, juridisch redeneren wordt geautomatiseerd. (Voor meer informatie over hoe dit nu al gebeurt, lees ons artikel over het productiseren van juridische diensten).

Kwantumcomputers zullen het ook mogelijk maken machine learning veel doeltreffender te maken. Dit zal resulteren in voorspellende analyses die de kansen op succes voor verschillende strategieën in een bepaalde situatie zullen projecteren.

Een laatste gebied waarop kwantumcomputers nuttig zullen zijn voor juristen is samenwerking, waarbij gegevens op een meer doeltreffende manier kunnen worden gedeeld. Dit zal ook de samenwerking over grote afstanden vergemakkelijken.

Conclusie

Moet uw advocatenkantoor nu al beginnen te kijken naar kwantumcomputers? Verschillende IT-deskundigen adviseren om daar nu al mee te beginnen, maar bedrijven als Deloitte en Gardner zijn voorzichtiger. Zij erkennen het grote potentieel, maar wijzen erop dat nog niet genoeg van dat potentieel wordt gerealiseerd. Hun advies is om op de hoogte te blijven van de vorderingen die worden gemaakt, maar dat het nog te vroeg is om al investeringen te doen.

Shannon Flynn voorspelt in Legal Technology Today dat wanneer kwantumcomputers doorbreken, er “op korte termijn pijn zal zijn voor advocaten en aspirant-advocaten, maar dat de voordelen voor de gemiddelde burger duidelijk zullen zijn. De voordelen zullen onder andere zijn: betere vertegenwoordiging, lagere kosten en grotere efficiëntie. Voor de maatschappij zal de verandering netto positief zijn.”

Bronnen:

Deel dit artikel: